Вярваме в неразривната връзка между здравословното състояние на хората, обществото и планета ни днес.

Ракът е основен проблем за човешкото здраве. Обществото ни не е нито адекватно организирано, нито подготвено да посрещне здравните предизвикателства. Нуждаем се от нови подходи за справяне с проблемите на хроничните заболявания, свързани с дългосрочното клетъчно възпаление, навиците в начина на живот и личната идентичност.

Продължителната бедност и социалната маргинализация са друг сложен проблем. Парадигмата, насочена главно върху външните, видими фактори и структури и пренебрегваща вътрешните качества и стремежи на човека, е към своя край.

Вярваме, че и двете предизвикателства се коренят в страха. Ограничаващите модели не могат да бъдат разрешени – те трябва да бъдат преодолени.

За нас са важни както цялостната картина, така и реализирането на целенасочени, местни дейности, с които да допринесем за една трайна трансформация, усилваща здравето и укрепваща имунната система на хората и обществото.

Планираме и реализираме иновативни решения и поддържаме условията за тяхното развитие в мащаб.

Войната срещу бедността, Европейският план за борбата с рака. По същество се борим с проблеми, които не разбираме напълно.

Изучаваме ги, заслепени от институционалната инерция. Подвластни на една изчерпана парадигма, която яростно се бори да удължи съществуването си. Все още привилегироваме старите методи на работа и използваме  само една малка част от възможното човешко познание. Това е като да търсим изгубените ключове под уличната лампа само защото там има светлина.

Игнорираме корените на днешните предизвикателства фундаменталното разделение в самия човек, между човека и другите и между човека и природата. А това е може би мястото, където трябва да търсим най-напред .

Многоизмерността присъства в нашите думи, но рядко се въплътява на практика.

Интегрираното развитие отчита взаимовръзките между различните сектори. Често то е насочено към партньорства между много заинтересовани страни и междусекторно сътрудничество, обединяващо правителство, бизнес и частен сектор, академични среди и гражданско общество. Но когато  това се случва от същото ниво на разбиране, то остава само интегрирано на хоризонтално ниво. Истинското развитие изисква вертикален скок и разширяване на разбирането ни до ниво, където са достъпни нови способности за процъфтяване.

Прекалено съсредоточени върху инструменти и методи, забравяме, че те съставляват малка част от всеки резултат. Нашият собствен вътрешен капацитет за прилагане на дадения инструмент предопределя основната качествена разлика.

Както добре демонстрира квантовата физика, наблюдателят винаги влияе върху наблюдаваното. Това важи както за експертите и медиците, така и за целевите бенефициери на интервенции.

Отдаваме голямо значение на технологичните иновации и обръщаме относително малко внимание на социалните технологии, които могат да подкрепят разширяването на възможностите и осъзнаването на индивида и групата.

А именно социалните технологии могат да създадат условия за освобождение.

Както в науката, така и в практиката, може да е полезно да почерпим от алтернативните източници на знания дори когато на пръв поглед може да не изглеждат оправдани с конвенционалните средства.

Ние се застъпваме за политически и финансови инструменти, които подкрепят такъв новаторски подход и синтеза. Вярваме, че времената на преход и множеството кризи, които преживяваме, призовават всички ни към тази задача.

Може ли да погледнем в „огледалото“, което днешните предизвикателства предоставят както за обществото, така и на всеки един от нас като част от цялото? И да се отворим за по-фините процеси и скритите дарби, присъщи на всяко подобно приключение?